Oбщи условия

Oбщи условия

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите https://kzp.bg/между www.Obuvki365.com, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.Obuvki365.com

 I.                    Регистрация

За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите продукти в www.Obuvki365.com - не е обходимо да се регистрирате в сайта.

Допълнително, все пак е възможно да се регистрирате в сайта . При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката.  С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 II.                  Поръчка 

Поръчките се приемат от интернет магазина от 00.00 ч. до 24,00 ч., всеки ден. След финализирането на поръчката на посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. 

  1. III.                Цена на поръчката 

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. За всяка поръчка се издава касова бележка. Цената за транспорт при поръчки над 50 лв - е за наша сметка (БЕЗПЛАТНА) 


  1. IV.                Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

2. Липса на телефон за контакт с потребителя.

3. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност – в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

  1. V.                  Начини на плащане

Потребителя заплаща поръчката с наложен платеж към Куриескка фирма ЕКОНТ - след опция ТЕСТ и ПРЕГЛЕД и получаване на доставката 

  1. VI.                Гаранция на стоката 

Всички стоки подлежат на гаранционно обслужване.

  1. VII.              Цялостно споразумение

 Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя  възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин  www.Obuvki365.com стоки. 

Чл.2. Доставчикът публикува на адрес www.Obuvki365.com

- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; 
- продажната цена, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; 
- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; 
- правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; 
- периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; 
- минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги; 
- всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя. 

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.Obuvki365.com стоки, Потребителят може да поръча и БЕЗ ДА СЕ РЕГИСТРИРА в сайта или да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – http://www.obuvki365.com/index.php?route=account/login. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. 

Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.Obuvki365.com 

Чл.5. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купувам”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “ОБНОВИ”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката. При извършена заявка електронният магазин www.Obuvki365.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.Obuvki365.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока. 

Чл.6. Всички цени указани в електронен магазин www.Obuvki365.com са в български левове с включено ДДС. 

Чл.7. При поръчки на стойност под 20 лева – Потребителят заплаща допълнително пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Доставките се извършват по съответните цени на куриерска фирма ЕКОНТ.

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя за доствка офис на ЕКОНТ или до адрес на Потребителя когато е изрично уточнево предварително.

Чл.9. Стоката се предава в офис на ЕКОНТ на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят подписва придружаващите пратката  документи, служещи като потвърждение за доставката на поръчката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 

Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения. 

Чл.11. Доставчикът: 
- полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата; 
- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет; 
- не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му; 
- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества; 
- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него; 
- доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки; 
- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси; 
- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание; 
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина. 

Чл.12. Потребителят се задължава: 
- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; 
- да плати цената на заявената от него стока; 
- да заплати разходите по транспорта на доставката при поръчки на стойност под 50 лева

- да получи стоката; 

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; 
- да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв; 
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”; 
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. 

Чл.13. Потребителят има право на: 
- достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет; 
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;